page_banner

Korporatiw medeniýet

2012-nji ýylyň maý aýynda döredilen “RAYONE WHEELS” awtoulag alýuminiý garyndy tigirlerini dizaýn etmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen häzirki zaman ýokary tehnologiýaly kärhana.“RAYONE” zawody, hünärmen we ösen alýumin tigir öndürmek we synag enjamlary bilen doly toplumy 200,000 inedördül metrden gowrak meýdany öz içine alýar.

Tereziniň nukdaýnazaryndan häzirki önümçilik kuwwaty 1 million awtoulag tigiridir.

Önümçilik tehnologiýasy nukdaýnazaryndan, RAYONE-de agyrlyk guýma prosesi önümçilik liniýasy, pes basyşly guýma prosesi önümçilik liniýasy we dürli görnüşli müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyryp bilýän ýasama önümçilik liniýasy bar.

Hil kepilligi nukdaýnazaryndan, RAYONE halkara awtoulag hil ulgamynyň spesifikasiýasy IATF16949-dan geçdi.RAYONE, howpsuzlygy we ygtybarly ýokary hilli önümleri üpjün etmek üçin Japanaponiýada awtoulag üçin ýeňil garyndy tigir merkeziniň tehniki standartyna salgylandy.Bu aralykda, RAYONE-de Japanaponiýanyň ulag barlag birleşiginiň VIA barlaghanasynyň ülňülerine laýyklykda döredilen garaşsyz synag ukyby bolan awtoulag merkezi öndürijilik barlaghanasy bar.

Tehnologiki innowasiýa nukdaýnazaryndan RAYONE daşky gurşawy goramaga we tehnologiki innowasiýalara uly üns berýär, Europeewropadan, Amerikadan, Japanaponiýadan we beýleki ýurtlardan ösen tehnologiýalary yzygiderli ornaşdyrmak we siňdirmek üçin hünärmen tehniki topary bar we RAYONE içerki we daşary ýurtly kärdeşleriniň artykmaçlyklaryny alýar, Adamlara gönükdirilen ajaýyp dizaýn düşünjeleri we ajaýyp tehnologiýa bilen utgaşdyrylan we konsentratoryň berkligini ýokarlandyrmak, konsentratoryň agramyny azaltmak, ähli ugurlar boýunça konsentratoryň işini gowulandyrmak we ösüş tendensiýasynyň global awtoulag senagatynyň energiýa tygşytlaýyş talaplaryny ýerine ýetirmek üçin yzygiderli täzelenýär.

Bazary ösdürmek nukdaýnazaryndan, RAYONE ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen dünýä bazaryny düzmek üçin onlaýn we awtonom birleşýär.Örän oňat önümiň hili, gowy abraýy we ýokary hilli önüm hyzmaty bilen RAYONE ahyrsoňy bazarda uly öwgä eýe boldy.

Zehin topary taýdan RAYONE zehinleri tapmaga, zehinleriň mümkinçiliklerinden peýdalanmaga, zehinleri yzygiderli ösdürmäge, zehinleriň içerki hyjuwyny işjeňleşdirmäge we zehinlere ýetmäge ökde.RAYONE ösen dizaýn düşünjesine, güýçli önümçilik kuwwatyna, saýlama güýjüň giňden kabul edilen marketing modeline, baý tejribe toplap, döwrüň ösüşiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin güýçli dizaýn we gözleg mümkinçilikleri bilen dolandyryş ulgamyny özleşdirýär.

Raýone nirede awtoulag bar

Biz elmydama onlaýn

Wezipe

Müşderiler üçin baha döretmek
Moda ýolbaşçylyk etmek we adam syýahatynyň howpsuzlygyny üpjün etmek

Görüş

Tigir pudagy tarapyndan ýokary hormatlanýan dünýä tigir markasy bolmak

Gymmatlyklar

başgalaryň gyzyklanmasyny birinji ýerde goýmak, Hemme zat üçin iň gowusyny etmek, biri ýaly birleşmek, her gün yhlas bilen işlemek, hemişe täzelikler etmek, kyn bolmak, gowulaşmak we gowulaşmak üçin netijelere gönükdirilen özümiz bilen bäsleşmek

Asyl

Peoplehli adamlaryň söýgüsi we gowy durmuşa bolan höwesi hiç wagt üýtgemedi.Ajaýyp durmuş, gowy tagam!
“RAYONE” topary müňlerçe maşgala gözelligi ýetirmegi, häzirki zaman we moda elementlerini ylym we tehnologiýa duýgusy bilen awtoulag tigirlerine birleşdirmegi we tigirleri çeper eserlere öwürmegi maksat edinýär.

Hünär ussatlygy

RAYONE jikme-jiklikleriň talaplaryna we gözegçiligine yzygiderli eýerýär, erjellik bilen asyl niýetini hiç wagt ýatdan çykarmaýar we iň çyn gözelligi goraýar.
Ussatlyk we gözelligi goramak.

Sabyr etmek

Her bir beýiklik tutanýerliligi talap edýär.Her kim asyl arzuwyny ýatda saklamalydyr.Bu düýşümize dowam edip, gök deňzimize we gök asmanymyza ýetmäge çalyşarys.RAYONE hemişelik siziň ýanyňyzda bolar.

Korporatiw taryhy

Toparyň tanyşdyrylyşy