Rayone banner

Alty ýylyň içinde Reýone tigirleri nadan oglanjygyň ýokary ruhly ýaşlygyna öwrüldi we geliň, tigir pudagynda görnükli adama abraýsyz galanlardan ulalyň we eýesi has güýçli Batyrga garşy göreşýär.

2014-nji ýylyň 15-nji dekabrynda dünýäde ilkinji “Rayone” tekeri dünýä indi.Reýonyň dogluş ruhuny göterýän ilkinji “kiçijik durmuş”, Jiangxi welaýatynyň Fuzhou şäheriniň Yihuang etrabynyň senagat seýilgähinde dünýä indi.Şol döwürdäki tehnologiýa henizem kämillik ýaşyna ýetmedik hem bolsa, enjamlar ýeterlik derejede ösenok we tigir pudagynda adymyz tutulmaýar, ýöne şol döwürde bu çeper “kiçijik durmuşy” we Dima atly tigirini hakykatdanam arzuw etmek arzuwymyz bardy. dünýäde peýda bolýar.Dünýäniň islendik künjeginde, her kim Reýone tigirleriniň özüne getirýän howpsuzlyk duýgusyny getirmek üçin dünýäniň her awtoulagynda peýda bolýar.

nh (1)  nh (2)

Birinji tigiriň öndürilmegi biziň ynamymyzy hasam artdyrdy.Toparymyzyň agzybirligini duýdurdy we kararymyzy amala aşyrdy.Pikirlerimizi düzüp, köp zähmet çeksek, hökman maksatlarymyza ýeteris we arzuwymyzy amala aşyrarys.Yhlasly we yhlasly, täzelik, erjellik, ugurtapyjylyk we göreş ýuwaş-ýuwaşdan her Dima adamynyň ýuwaşlyk bilen ýerine ýetirýän durmuşy we iş ýörelgelerine öwrüldi.Ony her önümimizde, her bir durmuşda we işimizde durmuşa geçirýäris.Zatlar.Bu önümlerimiziň her biri üçin talap, şeýle hem özümiz üçin talap.Tigirlerimiziň hersiniň ajaýyp sungat eseridigine ynanýarys we tigirlerimiziň hersiniň öňe gidişligi kesgitleýändigine ynanýarys..Tehnologiki innowasiýa bilen tigir merkeziniň taslamalarynyň üýtgemegine dowam ediň we bu pudakda dünýä belli tigir merkezi markasyny guruň.

ht

2020-nji ýylyň mart aýynda “Rayone” tigirleri Hubyň serhetaşa elektron söwda toparyny döretdi we bu kompaniýanyň öňki oflayn esasly marketing modelini täze elektron söwda marketing modeline täze gözlegini alamatlandyrdy.Onlaýn we awtonom goşa kanal marka strategiýamyzy başladyk.Şol ýyl Alibaba halkara wokzalynda dükanymyzy açdyk.Noýabr aýyna çenli 5 ýyldyzly dükan aldyk.Onlaýn geleşik mukdary 96,6447.5 ABŞ dollaryna ýetdi.Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Taýland, Kanada, Filippinler, Awstraliýa we beýleki ýurtlaryň hemmesinde amallar bar we olaryň onlaýn görkezijileri gowy netijeleri gazandy.

Gaty uzak ýaly bolup görünýär, ýöne eliň aýasynda.Alty ýyl ozal alty ýyldan häzirki beýiklige ýeteris öýdemzokdyk.Alty ýylda gazanylan köp üstünlikler we üstünlikler hem iň ýokary derejä ýetendigimizi aňladýar, ýöne bu kanagatlanýandygymyzy aňlatmaýar.Biz has ýokary pikire geçeris.Bu, her Dimanyň arzuwy we her Dimanyň höwes bilen isleýän zady - Maşyn nirede, Raýone nirede.

ht


Iş wagty: Noýabr-02-2020